ساعتِ دیدار
به‌وقتِ قرارهای عاشقانه بود.
دیر رسیدی!
هیچ عاشقی ساعت‌َش را
به‌وقتِ گرینویچ تنظیم نمی‌کند!

" رضا کاظمی"