دلتنگی پیچیده نیست..
یک دل و یک آسمون
و یک بغض
و آرزوهای ترک خورده !
به همین سادگی...