دلم میخواهد
یک روز برایم تعریف کنی
هرگز فراموش نشدن
چه طعمی دارد ؟ ؟