شمردن بلد نیستم
دوست داشتن بلدم
و گاهی شده یکی را دو بار دوست داشته باشم
چه کار می‌شود کرد
... دوست داشتن بلدم
شمردن بلد نیستم.