آنجا که عشق فرمان می دهد محال سر تسلیم فرود می آورد.


  " دکتر علی شریعتی "