امــــروز . . . دوبار دلتنگ شدم ! یک بار برای تو... و یک بار برای تو !!!
اول برای نداشتنت.... دوم برای نداشتنم.... دوستت دارم و نداری ام !
می روم.... و میدانم که تو زودتررفته ای.