گفتی این‌جا نشد آن دنیا به‌هم می‌رسیم
نگاه کن!
ما مُرده‌ایم،
ولی بهم نرسیده‌ایم هنوز...

" رضا کاظمی "