با من بگو
وقتی که صد ها
صد هزاران سال بگذشت
آنگاه ،
اما مگو هرگز
هرگز چه دور است
آه
هرگز
چه وحشتناک
هرگز
چه بی رحم است

" اسماعیل خویی "