روزی خواهد رسید که شیطان فریاد می زند آدمی پیدا کنید سجده خواهم کرد.