نامه‌هات را بی‌نشانی،
به باد بدِه
می‌رساند.
خانه‌ام بر باد است!

" رضا کاظمی "