من مایلم یک لحظه سکوت کنید
ببینید بد میگویم اینجا؟
که هنوز میتوان ترانه سرود
تنها به کوه رفت
کبوتر و غروب و انحنای دامنه را دید

" سید علی صالحی "