حوّا هم که باشی
من آدم نمی‌شوم
پس بی‌خودی جای بوسه
سیب تعارفَ‌م نکن!

" رضا کاظمی "