میانِ جنگلِ کاج‌های تلخ
هر نیم‌کتِ خالی
می‌تواند جای تو باشد.
و این‌جا
چه‌قدر نیم‌کتِ خالی هست!

" رضا کاظمی "