من برای او که خواست اما نتوانست،
دعا می کنم.

" سیدعلی صالحی "