باور مکن
هرگز حق با هیچ کسی نبوده است!

" سید علی صالحی "