جدی چه مفهوم عظیمی پشت این جمله پنهان است
- آیا میان ِ آن همه اتفاق
من از سر ِ اتفاق ، زنده ام هنوز ؟

" سید علی صالحی "