همه دوست دارند که به بهشت بروند اما کسی دوست نداره بمیره

بهشت رفتن جرات مردن می خواد.فرشته