گاهی حس میکنم روی دست خــــدا مانده ام!!
خسته اش کرده ام..

" سید علی صالحی "