با هیچ کس بر سر باورش نمی جنگم
چرا که خدای هرکس همان است که درونش میگوید!

" کوروش کبیر "