اگر آمدی
خبرم کن
در خانه بمانم
که از اندوه نمیرند
شمعدانیهای منتظر و ماهی های حوض
و لبخندی که بشوق برلبانم میبندد ،
که تو بیایی ُ کسی خانه نباشد....

" سیدعلی صالحی "