نان از سفره و کلمه از کتاب
چراغ از خانه و شکوفه از انار
آب از پیاله و پروانه از پسین
ترانه از کودک و تبسم از لبانمان گرفته ای.....
با رویا ها مان چه میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

" سید علی صالحی"