مثل آوازی مُرده
دیگر به کارِ بَرهم زدنِ سکوت هم نمی‌آیی،
وقتی قرار نیست بیایی!

" رضا کاظمی"