اگر تو بازنگردی
امید آمدنت را به گور خواهم برد
و کس نمی داند که در فراق تو دیگر چگونه خواهم زیست
چگونه خواهم مرد

"حمید مصدق"