در جهان تنها یک راه است و آن راه راستی است.{#emotions_dlg.e25}

 " زرتشت "