بیراهه رفته بودم
آن شب
دستم را گرفته بود و می کشید
زین بعد همه عمرم را بیراهه خواهم رفت.

" حسین پناهی "