عجیب است
تنها او که مخالف رودخانه شنا می‌کند
به دریا خواهد رسید!

" سید علی صالحی "