دارند عصبی‌اَم می‌کنند کلمات
وقتی به حذفِ نامِ تو
رأی نمی‌دهند!

"رضا کاظمی"