هرچه دورتر بروی
زودتر به‌هم می‌رسیم.
جهان، روز به روز دارد کوچک‌تر می‌شود!


" رضا کاظمی "