جمعه ساکت
جمعه متروک
جمعه بی انتظار
جمعه تسلیم
آه،چه آرام و پر غرور گذر داشت
زندگی من چو جویبارغریبی
در دل این جمعه های ساکت متروک
در دل این خانه های خالی دلگیر
آه،چه آرام پر غرور گُذر داشت....

" فروغ فرخزاد "