از هر طرف که می‌روم
به خانه‌ی تو می‌رسم
نعوذبالله
خدا شده‌ای مگر؟!

" رضا کاظمی "