تنها راز منی
تو را بخدا هم فاش نمی کنم.

" رضا کاظمی "