آزادی
حرفِ چِرت و چَرَندی است
وقتی قفسْ
تمامِ تو باشد!

" رضا کاظمی "