خدایا به من زیستی عطا کن که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری آن لحظه ای، که برای زیستن

گذشته است، حسرت نخورم.

و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم.

" دکتر علی شریعتی "