عقربه‌ی بزرگ
دارد از مدارِ « دوستت دارم »
پرت می‌شود بیرون،
کاری بکن؛
حتا به دروغ!

" رضا کاظمی"