نیایی
بهار نمی آید
پرستوها بی کار می شوند
درخت ها غمْ باد.

 حالا من هیچ؛ اما
چه گناهی کرده اَند این بی چاره ها؟!

" رضا کاظمی "