آن قدر بگویی برو
وکسی نباشد برود
آن قدر بگویی
و کسی نباشد بفهمد می گویی
دست بردار
و کسی نباشد
بفهمد می گویی
نرو
آن قدر
که نتوانی بروی.

" کیکاووس یاکیده "