زنده‌گی دارد عکس می‌چرخد
و تو را
دورتر و دورتر می‌کند
کاش زبانِ چرخ‌دنده‌ها را می‌دانستم!

" رضا کاظمی "