زندگی رسم خوشایندی است، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه

ی عشق، زندگی چیزی نیست ،که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود. 


راز گل سرخ "سهراب سپهری "