مرزی در میان نبود.
هرچه دورتر رفتم؛
نزدیک‌تر شدم.
انگار تمامِ پلِّه برقی‌های جهان را
عکس سوار شده باشم!


" رضا کاظمی "