این روزها
چه‌قدر دلم هوای با تو بودن کرده است
اما تو
در هوای دیگری پرواز می‌کنی
با من !

" رضا کاظمی "