با « یکی بود یکی نبود » شروع می‌شود این قصه
با یکی ماند یکی نماند، تمام.
یکی، من بودم یا تو؛ مهم نیست
مهم قصه‌ای‌ست که تمام می‌شود!

" رضا کاظمی "