راه می‌روم

و شهر زیر پاهام تمام می‌شود
تو،
هیچ‌کجا نیستی!

" رضا کاظمی "