تا تقاطع خطوط موازی به انتظار تو خواهم نشست.

" مریم تاجیک "