تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

" گابریل گارسیا مارکز "