ای که دور افتاده ای از من،روح من نزدیک توست،
چون پرنده روز وشب در خاطرم پر می زنی،
هر زمان تنها شوم همراه مهتاب خیال،
از افقها بر در بام دلم سر می زنی