پُرم از هوای گریه…پُرم از ترس و گلایه …
پُرم از عذاب بخشش…
پُرم از تلخی حسرت یه لبخند تا رسیدن به حقیقت…
پُرم از نگاهی تب دار
از یه خواهش هوس بار
از نفس نفس تو تکرار
از یه گریه پای اصرار
از تبسمی دروغین ،
محض شادی دل بهاری غمگین
محض پر کشیدن تو هوای بی قراری یه عاشق
محض پیوند شکوفه با گل سرخ شقایق

"  گابریل گارسیا مارکز "