تو سکوت می کنی
فریاد زمانم را نمی شنوی !
یک روز من سکوت خواهم کرد !

تو آن روز
برای اولین بار
مفهوم "دیر شدن " را خواهی فهمید !!

" حسین پناهی "