سوگند
به جز حضور تو
هیچ چیز این جهان بیکرانه را جدی نگرفتم
حتی عشق را

" حسین پناهی "