کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد،

در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمی کرد،

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم.


" آیدا در آینه " احمد شاملو